Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 via nationella vaccinationsregistret

Regeringen föreslår en ändring i lagstiftningen som ska göra det möjligt att samtliga vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Syftet är att göra det lättare för Folkhälsomyndigheten och andra aktörer att löpande följa upp covid-19 vaccinernas säkerhet, effekt och även vaccinationstäckningen bland de olika målgrupperna.

Det nationella vaccinationsregistret är ett register som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och som är framtaget för att följa upp alla vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn, till exempel mot stelkramp, kikhosta och påssjuka. Rapporteringen till registret är obligatorisk.

Enligt förslaget ska de uppgifter som behandlas i registret i dag ingå, det vill säga den vaccinerades personnummer och folkbokföringsort, datum för vaccinationen, vilket vaccin som har använts, satsnummer och den vårdgivare som har ansvaret för vaccinationen. Utöver dessa uppgifter ska även uppgift om vaccinationens dosnummer få behandlas i registret vid vaccination mot covid-19. Denna uppgift är särskilt viktig om flera doser ska ges av samma vaccin.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

För mer information se:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/uppfoljning-av-vaccinationer-mot-covid-19/

https://www.regeringen.se/4aad92/contentassets/c552fba30d694713a047d5557f8e7336/prop.-2020_21_47.pdf

Publicerat den 6 november 2020

|

Uppdaterad den 2 december 2020