Luftvägsregistret anslutet till metadataverktyget i RUT

Luftvägsregistret (LVR) är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vuxna) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Registreringar sker både vid primärvården och den organspecifika öppenvården. För KOL registreras också patienter som vårdas på sjukhus på grund av en försämring (exacerbation). Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, exacerbationer, behandling, samsjuklighet och provresultat som exempelvis lungfunktionsvärden och allergitester. Vidare finns uppgifter om självrapporterade symtom som samlats in med Asthma Control Test (ACT) och COPD Assessment Test (CAT).

Metadataverktyget i RUT ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Här beskrivs registers innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt, vilket möjliggör avancerade sökningar och jämförelser av olika variabler utifrån flera perspektiv. Här finns detaljerad information om registervariablers betydelser och värdemängd m.m. Som forskare kan du utvärdera vilka variabler som kan användas för att besvara en angiven forskningsfråga.

>> Metadataverktyget RUT

Publicerat den 22 mars 2024

|

Uppdaterad den 25 mars 2024