I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna samlas in för att skapa och administrera användarkonton för metadataverktyget Register Utiliser Tool (RUT). Uppgifterna kommer även att användas för att kommunicera med dig som användare, bland annat i metadataverktygets utvecklingsarbete.

Vetenskapsrådet behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Vetenskapsrådet sparar ditt användarnamn, förnamn, efternamn och organisation samt uppgifter som du lämnar när du använder formuläret för frågor och feedback, bland annat uppgifter om webbläsare och operativsystem som kan behövas hantera ett fel eller en användarsynpunkt.

En användare tilldelas inledningsvis ett användarnamn och lösenord av Vetenskapsrådet. Ett nytt lösenord måste anges vid första inloggningstillfället. Det nya lösenordet ersätter det ursprungliga lösenordet och Vetenskapsrådet har därmed inte längre tillgång till ditt lösenord.

Personuppgifterna gallras hos Vetenskapsrådet om du återkallar ditt samtycke, om du inte har loggat in i metadataverktyget på två år eller när användarkontot upphör att gälla. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Publicerat den 28 september 2018

|

Uppdaterad den 16 september 2019