Nedan hittar du de vanligaste myndighetsregisterhållare som brukar användas i forskning.

I Sverige finns många tillförlitliga datakällor för registerforskning. Det beror bland annat på att vi för befolkningsbaserade register med personanknutna uppgifter via våra personnummer. Registren delas in i nationella myndighetsregister, kvalitetsregister i hälso- och sjukvård, biobanker och forskargenererade data.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. Den officiella arbetsskadestatistiken bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets statistik 

Mikrodata från Arbetsmiljöundersökningen kan du beställa från SCB

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

BRÅ ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Beställning av mikrodata från BRÅ (från till exempel lagföringsregistret och Nationella Trygghetsundersökningen, NTU)

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Information om Folkhälsomyndighetens databaser

Kontakta myndigheten direkt för information om databeställning ur t.ex. vaccinationsregistret.

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för den officiella statistiken inom områdena Stöd vid sjukdom och handikapp samt Stöd till barnfamiljer.

Beställning av mikrodata från Försäkringskassan (registerdatabasen MiDAS – MikroData för Analys av Socialförsäkringen)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF ansvarar för statistik kring arbetslöshetskassornas genomströmningstider, medlemsutveckling, medlemsavgifter och annan statistik om arbetslöshetsförsäkringen.

IAF:S Individdatabaser

Till registerdatabeställning från IAF

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och ger information om geografi och fastigheter. De ansvarar också för Sveriges geodetiska riksnät samt ger stöd för satellitbaserad lägesbestämning och navigering.

Beställning av mikrodata från t.ex. fastighetsregistret och lägenhetsregistret

Geodata, den nationella infrastrukturen för geodata

Mikrodata om koordinater för fastighet och adress ingår i geografidatabasen som du kan beställa från SCB

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet ansvarar för Sveriges officiella lönestatistik. Det gäller tre former av statistik: konjunkturlönestatistiken, lönestrukturstatistiken och den statistik som levereras till det europeiska statistikorganet Eurostat.

Medlingsinstitutets lönestatistik

Mikrodata för t.ex. lönestrukturstatistik kan beställas från SCB

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten är ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom.

Beställning av mikrodata om t.ex. allmän pension eller bostadstillägg för pensionärer

Plikt- och prövningsverket

Plikt- och prövningsverket ansvarar för att testa personer som sökt militärtjänstgöring i försvaret och samlar in mönstringsunderlag om bl.a. hälsa och intressen från alla svenska 18-åringar.

Kontakta Plikt- och prövningsverket direkt för information om databeställning.

Arkiverad mikrodata från mönstringar kan du beställa från Riksarkivet

Riksarkivet

Riksarkivet ansvarar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet och har hand om statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer.

Riksarkivets databaser

Beställning av uppgifter från Riksarkivet

Skatteverket

Skatteverkets uppgift är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten.

Mikrodata om t.ex. folkbokföring, inkomst, taxering och förmögenhet kan du beställa från SCB

Skolverket

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken på skolområdet och gör nationella uppföljningar och utvärderingar.

Mikrodata från registret över befolkningens utbildning kan beställas från SCB

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är ansvarig för att ta fram och utveckla statistik inom områden som till exempel vård, tandvård, psykisk ohälsa, äldre, och funktionshinder.

Beställ data från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens register anslutna till RUT metadatakatalog

Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Förteckning över individregister, fastighetsregister och longitudinella register med mikrodata som du kan beställa från SCB

Beställning av mikrodata från SCB

SCB samordnar även de av Sveriges myndigheter som är ansvariga för offentlig statistik

SCBs register anslutna till RUT metadatakatalog

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Data hos Trafikverket

Trafikanalys

Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.

Trafikanalys statistikområden

Beställning av mikrodata från Trafikanalys

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen samlar uppgifter om bland annat alla tillståndspliktiga förare, fordon och verksamheter i register.

Transportstyrelsens register

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

UKÄ ansvarar för den officiella statistiken på högskoleområdet.

UKÄ:s statistik

Mikrodata från Universitets- och högskoleregistren kan du beställa från SCB

 

Publicerat den 19 mars 2018

|

Uppdaterad den 3 april 2023