De nordiska länderna har unika förutsättningar för registerforskning med sina väletablerade befolkningsregister, biobanker och forskningsdatabaser, alla med personnummer som gemensam nämnare. Tillsammans har de potential för framstående forskning med stor samhällsnytta. Nedan finns länkar till nordiska register.

Det ligger en oerhörd potential i att kombinera datakällor över landsgränserna med tanke på att den totala befolkningen i Norden utgör över 26 miljoner invånare. Kombinationen av sociala och hälsoregisterdata från register med årtionen av historia gör det till exempel möjligt att dra statistiskt säkerställda konklusioner även vid ovanliga händelser eller sjukdomsutfall.

Mer om nordisk registerbaserad forskning på Nordiska Ministerrådets webbplats
Om nordiskt samarbete rörande registerbaserad forskning på NordForsks webbplats

Ökat nordiskt samarbete framöver

NordForsk är ett självständigt nordiskt forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet för utbildning och forskning som arbetar för att undanröja existerande hinder och visa potentialen i nordiskt forskningssamarbete. Bland annat genom förbättrade administrativa processer mellan de nordiska statistikbyråerna och en ny gemensam biobank. I projektet Tryggve jobbar det nordiska e-infrastruktursamarbetet NeIC med att utveckla infrastrukturlösningar för känsliga forskningsdata.

Möjligheterna för nordisk forskning ökar när europeisk lagstiftning för dataskydd och kliniska prövningar kommer att gälla i alla länder. Det diskuteras även att ha ökat samarbete inom forskningsetisk prövning, harmonisering av administrativa processer och lagstiftning.

Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning, NOS-M
FN-rapport om register-baserad statistik i de nordiska länderna 2007 hos SIMSAM

Länkar till nordiska register

Nedan listas länkar till sidor om hur du begär ut data eller annan information om registerforskning i de nordiska länderna och självstyrande områdena.

Danmark

Sundhedsdatastyrelsens databank

Forskerservice vid Sundhedsdatastyrelsen

Forskningsservice vid Danmarks Statistik

Danmarks Nationale Biobank

Det Koordinerede Organ for Registerforskning

Finland

Informationscentret för registerforskning i Finland (ReTki)

Finska Dataombudsmannens byrå

Forskningsdata vid Statistikcentralen

Forskningsdata vid Institutet för hälsa och välfärd

Forskningsdata från Folkpensionsanstalten

Island

Statistics Iceland

Norge

Hälsodataregister vid Folkehelseinstituttet

Data hos Statistisk sentralbyrå (SSB)

Data hos Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Åland

Ålands statistik- och utredningsbyrå

Grönland

Statistics Greenland

Färöarna

Statistics Faroe Islands

 

Publicerat den 17 september 2019

|

Uppdaterad den 3 april 2023