Rapport: Behovsinventering avseende data samt behov av infratrukturer för utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I Vetenskapsrådets forskningsöversikt 2023 betonade den utbildningsvetenskapliga kommittén behovet av att utveckla infrastrukturer som stärker den utbildningsvetenskapliga forskningen. I denna slutrapport presenteras en omfattande kartläggning och behovsinventering av hur utbildningsdata på elev- och studentnivå, skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå kan göras tillgänglig, lagras och användas av forskarsamhället. Rapporten innefattar även en utblick om hur utbildningsvetenskapligt relevant data hanteras i de nordiska länderna.
Ta del av rapporten i sin helhet på vr.se

Publicerat den 8 april 2024

|

Uppdaterad den 23 april 2024