Regeringen föreslår ny biobankslagstiftning

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att ny lagstiftning ska ersätta biobankslagen från 2003.

Lagförslaget främjar forskning och vård genom att onödig administration minskar utan att skyddet för provgivare blir mindre. Förslaget förtydligar även att andra lagar inte generellt ska ha företräde framför biobankslagen. Etikprövningsmyndighetens eller Överklagandenämnden för etikprövnings prövning gäller för information och samtycke till provhantering i forskning. Även reglerna och tillgängliggörande av prover utanför biobanken förtydligas och det generella förbudet mot att förvara prover utomlands tas bort.

Läs mer om förlaget i regeringskansliets pressmeddelande

 

Publicerat den 14 april 2022

|

Uppdaterad den 14 april 2022