Metadataverktyget RUT lyfts i den nationella strategin för life science

I december 2019 publicerade regeringen en strategi för life science-området i syfte att långsiktigt främja Sveriges position som life science-nation.

I strategin redogör regeringen för målsättningar inom prioriterade områden där förändring bedöms vara avgörande. Ett område som regeringen anser som särskild angeläget är nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation. I detta sammanhang nämns Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT (Register Utiliser Tool). Möjligheten att genom RUT få en maskinläsbar kvalitetssäkrad överblick över vilken information som finns tillgänglig och kan kopplas ihop från olika register bidrar till att höja graden av interoperabilitet av data. I life science-strategin poängteras att för ”att data ska kunna användas till forskning, innovation och utvecklingsarbete krävs interoperabilitet”.

Vetenskapsrådet har i sin tur publicerat en kommentar på strategin där man bl.a. pekar på behovet av att fler register ansluter sig och att anslutningstakten ökar.


Ladda ner ”En nationell strategi för life science” här.

Läs Vetenskapsrådets kommentar här.

 

Publicerat den 27 mars 2020

|

Uppdaterad den 27 mars 2020