174 miljoner till Nationella Kvalitetsregister

Regeringen och SKR har slutit en ny överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård för 2022. I överenskommelsen ingår finansiellt stöd till Nationella Kvalitetsregister, samt inriktning för det partsgemensamma arbetet.

Parterna avsätter över 174 miljoner kronor till den fortsatta utvecklingen av nationella kvalitetsregister för 2022. Ett hundratal kvalitetsregister berörs av det nationella stödet inom olika områden så som cancer, lungsjukdomar, psykiatri och tandvård.

Medlen ska användas till registrens grundanslag, sex regionala register- och cancercentrum samt den nationella stödfunktionen vid SKR inklusive dess övergripande nationella aktiveter.

Statens bidrag riktas främst till att upprätthålla en effektiv infrastruktur (avseende it, statistik, juridik och tillgänglighet), registrens tillgängliggörande för klinisk forskning, statlig uppföljning inklusive samarbete med life science-sektorn. Ett av målen i regeringens nationella life science-strategi är just effektiv, säker och etisk användning av registerdata, vilket inkluderar nyttjande av kvalitetsregister för forskningsändamål. Den statliga finansieringen ska också användas för insatser inom kvalitetsregistren och riktade projekt inom psykiatriområdet.

Huvudmännens (regionernas) medel ska användas till kunskapsutveckling, utveckling av registrens innehåll samt till att ge förutsättningar för kontinuerlig användning av registren i vårdens och omsorgens förbättring. Regionerna ska bland annat ansvara för att:

  • finansiera användandet av kvalitetsregistren i den egna verksamheten
  • integrera kvalitetsregistren i kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården
  • utveckla registrens innehåll
  • se till att samtliga kvalitetsregister som beviljas medel uppnår hög anslutnings- och täckningsgrad
  • verka för att minska s.k. dubbeldokumentation genom att kontinuerligt och över tid möta regionerna och kommunernas satsningar på strukturerad vårdinformation.
  • arbeta för att de data som nationella kvalitetsregister lämnar ut är aktuella och uppdaterade.

Kommunerna avsätter medel utanför överenskommelsen för att stödja utvecklingen av de kvalitetsregister som används inom kommunal hälso- och sjukvård.

Parterna är också överens om att under 2022 att fortsätta dialogen om vidareutveckling och finansiering av systemet för nationella kvalitetsregister. Samverkan ska innefatta kunskap- och informationsutbyte om de regionala och nationella behoven kopplat till nationella kvalitetsregister, den ska också ge staten insyn i hur medlen i överenskommelsen används.

Uppföljning av överenskommelsen sker genom en slutrapport som SKR lämnar till Socialdepartementet senast den 31 mars 2023. I slutrapporten ska SKR redogöra för den verksamhet som bedrivits under 2022 med stöd av bidraget.

Läs hela överenskommelsen på regeringens webbplats

Regeringens pressmeddelande: En sammanhållen, jämlik och säker vård 2022

Publicerat den 3 februari 2022

|

Uppdaterad den 3 februari 2022