Nyhet

Förslag om ny organisation för etikprövning

Utbildningsdepartementet har skickat ut förslag om en ny organisation för etikprövning av forskning på remiss. I promemorian föreslås bland annat att de sex regionala etikprövningsnämnderna, som var och en är en egen myndighet, ska avvecklas. I stället föreslås att etikprövning som avser människor ska samlas inom en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Syftet är att öka effektiviteten och skapa en mer enhetlig tillämpning av regelverket genom en central samordning och ärendefördelning.

I promemorian föreslås bland annat att all etikprövning ska samlas inom en ny enrådighetsmyndighet, Etikprövningsmyndigheten. Den nya myndigheten ska vara indelad i sex verksamhetsregioner med verksamhet i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Dessa ersätter dagens regionala etikprövningsnämnder. Varje verksamhetsregion ska ha en eller flera avdelningar och liksom i dagens regionala etikprövningsnämnder ska det vara avdelningarna som självständigt beslutar i ärendena.

Ärendena ska fördelas mellan avdelningarna med hänsyn tagen till gällande tidsfrister och rimlig arbetsfördelning. Ärenden som beslutats av Etikprövningsmyndigheten ska kunna överklagas till Centrala etikprövningsnämnden som föreslås byta namn till Överklagandenämnden för etikprövning.

I promemorian föreslås vidare att den nya myndigheten själv ska utse ledamöter och ersättare i avdelningarna. Det ska dock även fortsättningsvis vara regeringen som utser ordförandena och deras ersättare. Ordförande, ledamöter och ersättare ska utses för en period om fyra år i högst tre perioder i följd.

Dessutom föreslås att etikprövningsärendena delas in i två avgiftskategorier i stället för dagens sex. Avgifterna höjs även så att full kostnadstäckning uppnås i verksamheten.

Förslaget att etikprövning ska utföras inom en sammanhållen självständig myndighet medför att etikprövningslagens bestämmelser om uppgifter och organisation med mera måste ändras så att de i stället avser den nya myndigheten. Motsvarande ändringar måste göras i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården med mera, etikprövningsförordningen och i Vetenskapsrådets instruktion. Det föreslås också en ny förordning med instruktion för Etikprövningsmyndigheten.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Till promemorian på Regeringens webbplats

Publicerad 2017-01-05

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av