En ny webbplats för register- och hälsodata

Vetenskapsrådet utvecklar en ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälsodata för forskning och innovation. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer ses över och uppdateras med ett kunskapshöjande stöd för ökad möjlighet att nyttja hälsodata för forskning och innovation. Preliminär lansering av webbplatsen är planerad till hösten 2024.

Webbplatsen kommer bland annat innehålla:

  • information om lagar och regler på området
  • information om övergripande utlämnandeprocesser av data
  • informationsstöd för forskare att hitta till register- och hälsodata
  • introduktion och hänvisning till metadataverktyget RUT
  • sammanställning av befintliga stödstrukturer samt hänvisning vidare inför planering av ett projekt och beställning av data.

Varför en ny webbplats?

Vetenskapsrådet har ett uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata. Detta uppdrag överlappar med det informationsstöd som redan finns på registerforskning.se. Den nya webbplatsen kommer att rikta sig till den använder register- och hälsodata i sitt arbete med forskning och innovation.

Information om Vetenskapsrådets uppdrag att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål samt uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata.

Hälsodatauppdraget – vad gör vi mer?

  • De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige kartlägger sina respektive regioners stödfunktioner kring hälsodata (typ av stöd, typ av data, vem kan använda stödet, kontaktuppgifter).
  • Behovsanalyser genom bland annat intervjuer, för att identifiera konkreta förslag på stöd/aktiviteter.
  • Kartläggning av oklarheter och hinder på området. En sammanfattning kommer att sammanställas i slutet av året (2023).
  • Omvärldsbevakning av pågående initiativ, uppdrag och utredningar.

Publicerat den 14 november 2023

|

Uppdaterad den 27 november 2023