En ny webbplats för register- och hälsodata

En ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälsodata för forskning och innovation ska utvecklas. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer ses över och uppdateras med ett kunskapshöjande stöd för ökad möjlighet att nyttja hälsodata för forskning och innovation. Planerad lansering är hösten 2024.

Webbplatsen kommer ge stöd att navigera i ett komplext område. Exempel på innehåll:

  • lagar och regler
  • övergripande utlämnandeprocesser av data
  • hjälp för forskare att hitta till register- och hälsodata
  • introduktion och hänvisning till metadataverktyget RUT
  • sammanställning av befintliga stödstrukturer samt hänvisning vidare inför planering av ett projekt och beställning av data.

Varför en ny webbplats?

Registerforskning.se behöver vidareutvecklas både tekniskt och innehållsmässigt. Vetenskapsrådet har också ett uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata. Detta uppdrag har stor överlappning med det informationsstöd som finns på registerforskning.se. Den nya webbplatsen kommer att rikta sig till den som vill använda register- och hälsodata i sin forskning och innovation.

Information om Vetenskapsrådets uppdrag att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål och uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata.

Hälsodatauppdraget – vad gör vi mer?

  • De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige kartlägger sina respektive regioners stödfunktioner kring hälsodata (typ av stöd, typ av data, vem kan använda stödet, kontaktuppgifter) – ska på sikt publiceras på kliniskastudier.se.
  • Behovsanalyser genom bland annat intervjuer, för att identifiera konkreta förslag på stöd/aktiviteter.
  • Kartläggning och tydliggörande av upplevda oklarheter och hinder. En sammanfattning av de hinder och oklarheter som framkommer sammanställs i slutet av året (2023).
  • Omvärldsbevakning av pågående initiativ, uppdrag och utredningar.

Publicerat den 3 maj 2023

|

Uppdaterad den 3 maj 2023