Kommittén Komet föreslår att lagstiftning för hälsodata ses över

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har identifierat att det finns regelhinder som hämmar ansvarsfull utveckling och användning av nya tekniska lösningar inom hälsodataområdet.

I en skrivelse till regeringen föreslår Komet att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning för att se över den lagstiftning som styr insamling och delning av hälsodata. Förslaget är att utredningen ska ha särskilt fokus på organisation och tillämpningsområde för sekundäranvändning av hälsodata. Med sekundäranvändning av hälsodata avses möjligheten att använda personuppgifter som samlats in inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för andra ändamål än det för vilket uppgifterna samlats in.

Följande frågor bedöms som särskilt angelägna i utredningsarbetet:

  • Ansvarsfördelning mellan staten, huvudmännen och andra berörda aktörer avseende hälsodata.
  • Nationell reglering om sekundäranvändning av hälsodata.
  • Ändamål för sekundäranvändning av hälsodata, till exempel utveckling och innovation, styrning och tillsyn av myndigheter, planering och utredning inom myndigheter samt undervisning. (Arkiv-, forsknings- och statistikändamål bedöms vara omhändertaget i befintlig reglering).
  • Organisering och tillämpning av sekundäranvändning av hälsodata, till exempel om någon myndighet (eller motsvarande) bör få i uppdrag att på begäran om information samla in, samköra och lämna ut uppgifter som bygger på sekundäranvändning av hälsodata. Med detta avses att på begäran samla in personuppgifter från olika personuppgifts-ansvariga och genom att samköra dem producera avidentifierad, anonymiserad eller pseudonymiserad information åt den som framställt begäran.
  • Förutsättningar för en federerad lösning där hälsodata hanteras i flera distribuerade datakällor, i förhållande till att data i stället lagras centralt inom en myndighet eller motsvarande.
  • Eventuella hinder, oklarheter eller motsättningar i gällande lagstiftning och, där det är relevant och möjligt, lämna förslag på eventuella författningsändringar.

Komets förslag baseras på upplevda regelhinder för teknikutveckling som lämnats av flera aktörer, från både offentlig och privat sektor, i en öppen insamling som Komet genomfört. Behovet av en fördjupad utredning av hälsodata har även framkommit under Komets arbete med insatser inom precisionsmedicin. Komets bedömning är att frågeställningarna är angelägna och bör prioriteras, men att problemområdet är alltför omfattande för att det föreslagna utredningsarbetet ska kunna rymmas inom ramen för Komets uppdrag.

För mer information om förslaget, se Komets pressmeddelande. 

 

Publicerat den 26 oktober 2020

|

Uppdaterad den 26 oktober 2020