Om registerforskning

Om registerforskning

Registerforskning, eller mer korrekt registerbaserad forskning, är forskning som använder sig av uppgifter från ett eller flera register som förs av myndigheter eller andra organisationer. Uppgifterna kan avse individer men även exempelvis kommuner, fastigheter, eller företag. Här på registerforskning.se avses forskning som använder registeruppgifter som kan härledas till en individ.

Registerbaserad forskning är en sedan länge etablerad metod i Sverige och bedrivs inom flera områden, såsom medicin, folkhälsa, och samhällsvetenskap. Genom att koppla samman uppgifter från stora befolkningsgrupper kan forskare undersöka komplicerade samband mellan till exempel biologiska och medicinska faktorer, sociala och ekonomiska förhållanden, livsföring och hälsa. Uppgifter om till exempel boende, utbildning, arbete, vårdutnyttjande och exponering för olika hälsorisker kan kopplas samman med uppgifter om bland annat social utsatthet, sjukdom och dödlighet. Resultat från registerforskning kan användas bland annat för att identifiera riskfaktorer för sjukdomar eller som kunskapsunderlag för politiska beslut och andra insatser i samhället.

Sverige har unika register

Forskning av detta slag baseras ofta enbart på data som redan finns i befintliga register, och kräver därmed inte något aktivt deltagande av de personer vars uppgifter ingår i forskningen (forskningspersonerna). Sådana register förs av myndigheter eller andra organisationer som en del av deras ordinarie verksamhet, eller uppförs för forskningsändamål. Forskare kan ansöka om att få ut uppgifter från olika register för användning i sin forskning. Forskning kan dock även vara baserad både på befintliga registeruppgifter och på nya personanknutna data som samlas in, till exempel när individer aktivt deltar och följs över tid inom ramen för ett särskilt forskningsprojekt.

Sveriges nationella register är i många avseenden unika. Vi har en lång tradition av att föra befolkningsbaserade register med personanknutna uppgifter. Vi har också ett system med unika personnummer som gör det möjligt att för en given individ koppla ihop uppgifter från olika register. I Sverige finns på så vis utmärkta källor för registerforskning.

Exempel på sådana källor är Socialstyrelsens hälsodataregister och Statistiska centralbyråns olika befolkningsregister, som byggs upp som en del av myndigheternas uppdrag att framställa officiell statistik. En annan källa är de nationella kvalitetsregistren som byggts upp och förs inom specifika områden i hälso- och sjukvården för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Dessa register får även användas för forskning inom hälso- och sjukvården.

Uppdaterad 2017-11-22

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av