Andningsviktregistret (Swedevox)

Andningssviktsregistret Swedevox är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kvalitetssäkra behandling av kronisk lung- eller andningssvikt med hemoxygen eller hemrespirator. Syftet är också att få mer kunskap om faktorer som leder till andningssvikt och hur den bäst behandlas.

Swedevox finansieras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Registret har certifieringsnivå 2.

På registrets hemsida finner du behandlingsriktlinjer, årsrapporter, information till patienter och närstående samt hur du gör för att forska på data från Swedevox.

Beskrivning av registrets innehåll; vilka variabler som finns, vad de betyder, när de är insamlade, vilka kodlistor som användes vid insamlingstillfället samt historik över förändringar över tid finns i registermetadatatjänsten RUT (Register Utiliser Tool). Swedevox innehåller dessutom användning av CPAP för behandling av sömnapnéer, men detta visualiseras förnärvarande inte i RUT.

Registerhållare:

Magnus Ekström, pmekstrom@gmail.com

Kontaktperson:

Koordinator, swedevox.syrgaskoordinator@outlook.com

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet):

Regionstyrelsen för Region Skåne

 

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT – Registerforskning.se

Mer om Swedevox på registrets webbplats

Mer om Nationella Kvalitetsregister

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Andningsviktregistret (Swedevox) Sverige Region Skåne 2021-05-20