Metadataverktyget RUT

Metadataverktyget RUT

Verktyget RUT ger information om vad som finns i registren

Vetenskapsrådet utvecklar ett nytt verktyg för att söka i och analysera metadata, data om data, för register som används i registerbaserad forskning. Verktyget innehåller metadata om både register och ingående variabler.

regf-rut-mockup_frilagd5

Metadataverktyget RUT ska möjliggöra bättre och mer precist underlag för att begära ut data för forskning från registerhållare. Den version av verktyget som för närvarande finns tillgänglig är en testversion med begränsad funktionalitet och endast ett mindre antal register.

Vill du vara med och testa?

Du som forskare eller registerhållare är mycket viktig för vårt arbete med att utveckla metadataverktyget RUT. En testversion finns tillgänglig för testanvändare som registrerat sig och erhållit inloggningsuppgifter.

Bli testanvändare av RUT – ansök om ett testkonto.

Hitta rätt register och registervariabler
Syftet med verktyget är att underlätta identifieringen och värdering av register och registervariabler. Det ska ge tillgång till strukturerad information om variabler med tillhörande metadata i de register som finns kopplade till verktyget. Till exempel kommer du att kunna hitta information om vilka värdemängder som använts men inte vilka värden som samlats in.

Alla register i verktyget är strukturerade enligt en modell som kallas Generic Statistical Information Modell (GSIM). Modellen gör det möjligt att jämföra den faktiska betydelsen av variabler i olika register.

Målet är att alla myndighetsregister, kvalitetsregister och i viss mån även biobanker som används frekvent i registerbaserad forskning ska finnas kopplade till verktyget. Med hjälp av det kommer du som forskare att kunna utvärdera vilka register och variabler som stöttar din frågeställning. Verktyget kommer också kunna skapa användbara underlag för forskares kontakter med etikprövningsnämnden och med registerhållare.

Metadataverktyget RUT används i fyra steg: Sök, Utforska, Analysera, Exportera. Du kan söka efter variabler i fritext. Matchning görs mot variabelns namn, beskrivning, definitioner och subregisternamn.
Du kan också söka efter variabler genom att leta i de register och subregister som finns kopplade till RUT. Bredvid registerväljaren finns möjlighet att öppna en kortfattad beskrivning av det valda registret.
Du kan utforska register genom en grafisk visualisering. När du markerar en variabel visas mer information om den i en utfällbar panel med två flikar. Den ena visar beskrivningen av variabeln och indikerar om definition eller värdemängd har ändrats över tid. Här kan du också väja att lägga till variabeln i en urvalslista.
Den andra fliken på informationspanelen, Populationer, visar för vilka populationer den aktuella variabeln har använts.
Du kan även välja att visa en variabels betydelse i en karta. Har du markerat en variabel i den tidigare vyn, kommer den fortsätta att vara markerad i den här.
Klickar du på länken ”visa info” visas en definition av variabeln i ett fönster till höger, samtidigt som de omkringliggande objekten som har en direkt relation till variabeln blir markerade.
Du kan analysera de variabler du valt att spara i en lista. På varje rad finns en länk som öppnar Utforska med den aktuella variabeln i fokus. Variabelraderna kan expanderas för mer information och för att komma åt funktionen för att välja variabler till den slutgiltiga variabellistan.
På den expanderade raden finns två flikar, Beskrivning och Välj till Exportlistan. Under fliken Beskrivning visas tillgänglig information om variabeln (samma som den information som visas på fliken Utforska).
Fliken Välj till Exportlistan listar för vilka insamlingscykler och populationer den konceptuella variabeln finns representerad som värdebärande variabel. Det är också här du väljer vilka värdebärande variabler som ska exporteras i form av en variabellista.

Läs mer om hur verktyget fungerar i manualen (pdf)

Så går det till
En viktig funktion i verktyget är möjligheten att söka efter variabler utan att känna till variablernas exakta namn eller i vilka register de finns. Du kan med hjälp av fritextsökning få träff på deras namn, beskrivning eller definition och kan se i vilka register matchande variabler förekommer. Du kan också söka i olika registers variabelförteckningar.

I testversionen finns också ett stöd för att analysera registers struktur och variablers betydelse och få mer utförlig information om både aktuella och historiska värdemängder och för vilka populationer och insamlingscykler variabeln används.

De variabler som är intressanta för dig kan du spara i en urvalslista och där du kan välja ut exakt de insamlingscykler som är relevanta. Din urvalslista kan exporteras till Excel-format. I testversionen kommer dina sökningar och urval inte att sparas, och Excellistan som genereras kommer ännu inte att kunna användas i kontakt med registerhållaren.

Nästa steg
De användarsynpunkter som kommer in under testperioden kommer bland annat att hjälpa oss att förbättra verktygets användbarhet. I framtiden kommer Vetenskapsrådet även tillsammans med registerhållarna att utveckla modeller för hur resultatet av en sökning och analys i verktyget ska kunna användas när du kontaktar en registerhållare för att begära ut data.


Om testversionen av RUT

  • Testversionen innehåller metadata från ett mindre antal register, bland annat myndighetsregister och kvalitetsregister.
  • Metadata i testversionen är inte kvalitetssäkrat.
  • Sökresultat och variabellistor i testversionen kan ännu inte användas som underlag för att begära ut data från registerhållarna.
  • Under testanvändningen kommer alla sökresultat raderas när du loggar ut.
  • Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox, Safari och IE11 (Edge).

Registerbaserad forskning & Vetenskapsrådet

Regeringen gav år 2013 Vetenskapsrådet i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning. Uppdraget återrapporterades i december 2016.

Arbetet med uppdraget kan delas in i tre separata delar:

  • Inrättande av ett registerdataråd.
  • Tillhandahållande av informations-, rådgivnings- och utbildningsfunktion för registerforskning.
  • Förbättrad tillgänglighet till register för forskningsändamål genom samordning av data.

Mer information på Vetenskapsrådets webbplats

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Uppdaterad 2018-04-27

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av