Registerforskning steg för steg

Registerforskning steg för steg

Här hittar du stöd i ditt arbete med att identifiera, begära ut och använda registerdata. Här finns också information om de rättsliga kraven och vad som krävs för att uppfylla dem. Du som redan har forskningsfråga, studiedesign, etiktillstånd och eventuella andra tillstånd som krävs klara kan gå direkt till steg 5 nedan.

Definiera och formulera

1
Formulera
forskningsfrågan

Konkretisera den forskning som ska genomföras.
2
Bestäm studiedesign och definiera population
Bestäm optimalt angreppssätt för att studera frågan, liksom kriterier för studiepopulation.
3
Identifiera data för att besvara forskningsfrågan
Analysera existerande data och välj data för att besvara forskningsfrågan utifrån valt angreppssätt.

Innan du fortsätter…

!
Gör rimlighetsanalys
Se över möjligheten att få tillgång till data som behövs i rimlig tid och till rimlig kostnad.

Ansökning och utlämnande

4
Ansök om etikprövning
Pröva etiska aspekter som forskningsprojektet aktualiserar.
5
Begär uppgifter från registerhållare
Ta kontakt med registerhållare för att begära ut registerdata.
6
Utlämnande och länkning av data mellan register
Data tillgängliggörs efter att en skadeprövning gjorts utifrån respektive myndighets regelverk.

Analysera och uppdatera

7
Granska utlämnade data
Genomför systematisk och kritisk granskning av data och identifiera svagheter i data och möjliga felkällor.
8
Datahantering och statistiska analyser
Bearbeta utlämnade registerdata. Gör statistisk analys för att besvara forskningsfrågeställningar.
9
Uppdatera utlämnade
data

Möjlighet finns att få ursprungligt datamaterial uppdaterat vid ett eller flera tillfällen.

Publicera och avsluta

10
Hantera uppgifter vid projektavslut
Publicera resultat, arkivera och gallra.
11
Återvinn erfarenheter
Dela med dig av data, programkod samt kunskap om och erfarenhet av registers innehåll och kvalitet.
Uppdaterad 2017-06-22

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av