Stöd till dig som forskar

Stöd till dig som forskar

När du som forskare använder registerbaserad data i din forskning ställs du inför många situationer och frågeställningar, bland annat höga krav på hur du hanterar de data som du har och får tillgång till.

Vägen från idé till att du har tillgång till data som du kan börja forska på kan vara lång och kostsam. Det är därför viktigt att du orienterar dig kring sådant som utmärker registerforskning och vilka lagar och regler som gäller innan du initierar ett sådant projekt.

Vissa av stegen i registerforskningsprocessen är allmängiltiga för alla typer av forskning medan några rör sådant som är särskilt utmärkande just för registerforskning, som till exempel begäran om utlämnande av data från registerhållare. Varje registerhållande myndighet lämnar ut sin data och du måste därför kontakta respektive registerhållare för specificerad information om hur du ska gå tillväga när du vill få tillgång till myndighetens data.

Vid registerbaserad forskning aktualiseras ett antal rättsregler som ska följas för att forskningen ska vara laglig. Det är främst lagstiftning som avser hur personuppgifter får behandlas, om hur uppgifter ska skyddas och krav på säkerhet vid hantering och användande av registeruppgifter. Några av de viktigaste lagarna som aktualiseras är personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och etikprövningslagen (2003:460). Dessutom aktualiseras även etiska aspekter, bland annat krav på etisk prövning – en prövning som främst innebär avvägningar mellan den samhällsnytta som forskningen kan leda till och individers rätt till personlig integritet.

Både i Sverige och i EU pågår ett antal förändringar inom lagstiftningen som kan komma att påverka de rättsliga förutsättningarna för registerbaserad forskning. Bland annat har Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beslutat om en ny förordning på dataskyddsområdet som innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter i forskning. Förordningen kommer att gälla som svensk lag från den 25 maj 2018.

 

 

 

Uppdaterad 2016-12-09

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av