Nationella myndighetsregister

Nationella myndighetsregister

Ett stort antal register finns hos olika statliga myndigheter som har samlats in inom ramen av deras verksamhet. Vid ett antal myndigheter finns också data från befolkningsbaserade enkät- och frågeundersökningar, vilka primärt har gjorts för andra syften än forskning. Av speciellt intresse för forskning är befolknings- och socioekonomiska register, hälsodataregister och befolkningsbaserade undersökningar.

Merparten av dessa register finns hos Statistiska Centralbyrån (SCB) respektive Socialstyrelsen och beskrivs mer nedan. I nedanstående sammanställning över de vanligaste registren för forskning finner du länkar till register även hos andra myndigheter.

Befolkningsregister hos SCB

Totalräknade register

SCB ansvarar för ett flertal individbaserade register som har uppgifter om hela den svenska befolkningen. Registret över totalbefolkningen (RTB) är ett demografiskt register som sträcker sig tillbaka till 1960-talet och som innehåller uppgifter om hela befolkningen såsom födelsetid, kön och andra folkbokföringsuppgifter. I registret kan man även hitta uppgifter om personrelationer. SCB har dessutom andra register som innehåller uppgifter om exempelvis befolkningens utbildning, arbete, löner, inkomster och ersättningar. Uppgifterna i dessa register utgör administrativa data hos andra myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, och samlas in av SCB för att användas i framställning av officiell statistik. I Universitet- och högskoleregistret finns uppgifter om studenter och resultat i högre utbildning och dessutom finns register framställda åt Skolverket som till exempel innehåller uppgifter om skolgång, resultat och betyg.

Register från urvalsbaserade enkät- och intervjuundersökningar

Vid SCB finns enkät- och intervjuundersökningar insamlade i syfte att framställa officiell statistik. Exempel på undersökningar är Valundersökningarna, Undersökningen av levnadsförhållandena/Survey of Income and Living Conditions (ULF/SILC), Hushållens ekonomi (HEK), Arbetskraftsundersökningen (AKU) samt arbetsmiljöundersökningen och undersökningen om arbetsorsakade besvär.

Registren hos SCB är viktiga för exempelvis samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig och medicinsk forskning. De utgör bland annat en väsentlig bas för välfärdsforskning, beteendevetenskaplig forskning och ekonomiska prognos- och simuleringsmodeller.

På SCB:s webbplats finner du information om register i både bokstavsordning och ämnesvis. På webbplatsen finns information om hur du ska gå tillväga och vad du ska tänka på när du ska beställa data. Här finns också en särskild blankett som ska fyllas i vid beställning. SCB:s huvudsakliga leveranssätt av mikrodata som till exempel uppgifter på individnivå är via fjärråtkomstsystemet Microdata-On-line-Access, MONA.

Utöver via SCB kan uppgifter från befolknings- och socioekonomiska register i vissa fall även fås direkt av de ursprungligen registerförande myndigheter. Alla myndigheter, däribland universitet och högskolor, kan till exempel få folkbokföringsuppgifter direkt från Skatteverket.

Alla mikrodataregister tillgängliga hos SCB
Individregister, SCB
Longitudinella register, SCB
Beskrivning av de vanligaste registren för forskning (pdf)

Till vår sida Dataåtkomst

Hälsodataregister och andra register hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsen förvaltar ett flertal register. De omfattar såväl hälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst och är mycket flitigt använda i forskningen. Socialstyrelsens hälsodataregister inbegriper hälso- och sjukvårdsregister med personuppgifter rörande sluten och öppen vård vid sjukhus, cancer, läkemedel och tandhälsa samt data kring förlossningar som registreras i det medicinska födelseregistret. Därutöver utgör dödsorsaksregistret med historiska rötter en viktig komponent i många studier.

Socialstyrelsens socialtjänstregister innefattar register över insatser till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare finns ett register över ekonomiskt bistånd samt ett register över personer som vårdats enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Hos Socialstyrelsen finns också övergripande information vad gäller hälso- och sjukvårdens så kallade kvalitetsregister, dvs register uppbyggda inom specifika områden i vården för att utveckla och säkra dennas kvalitet.

Socialstyrelsen har en särskild registerserviceenhet som hanterar och handlägger frågor om och beställningar av data och statistik. På registerserviceenhetens webbplats finner du information om hur du ska gå tillväga och vad du ska tänka på när du ska beställa data. Här finner du även en särskild blankett som ska fyllas i vid beställning.

Register förvaltade av Socialstyrelsen

Till vår sida Dataåtkomst

Uppdaterad 2018-04-06

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av