Vetenskapsrådets uppdrag om registerbaserad forskning

Vetenskapsrådets uppdrag om registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att inom myndigheten bygga upp en verksamhet för att förbättra tillgängligheten till registeruppgifter i Sverige för forskningsändamål och underlätta användningen av dessa. I uppdraget ingår även att bistå forskare med information om register och om relevant lagstiftning. Webbplatsen registerforskning.se* är ett led i att uppfylla uppdraget.

Webbplatsen registerforskning.se ska ge forskare såväl information om existerande register som stöd under arbetsprocessen för registerbaserad forskning – det vill säga i varje led i processen för att identifiera, begära ut och använda registerdata. Informationen ska ge kunskap om de rättsliga kraven och de processer och aktiviteter som är kopplade till dessa.

För att möta forskarsamhällets behov av fördjupad information om innehållet i svenska register, utvecklar Vetenskapsrådet ett verktyg för att effektivt söka och matcha information om metadata i register. Metadataverktyget är tänkt att möjliggöra snabb och kvalitetssäkrad överblick över vilken information som finns tillgänglig och kan kopplas ihop från olika register hos olika myndigheter. Verktyget kommer att bli tillgängligt här på registerforskning.se.

Inom ramen för uppdraget för Vetenskapsrådet en kontinuerlig dialog med främst Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen om hur förbättrad tillgänglighet till register för forskningsändamål kan åstadkommas. Vetenskapsrådets långsiktiga arbete syftar till att öka kvaliteten på metadata och möjligheterna att återanvända dessa. Arbetet kommer att göra det möjligt för registerägarna att effektivisera sin statistikproduktion utifrån ökad metadatakvalitet och möjlighet till återanvändning av metadata. Forskare kommer därmed att få tillgång till mer och utförligare metadata.

*) registerforskning.se togs ursprungligen fram inom forskarnätverket SIMSAM. Domännamnet registerforskning.se har överlåtits till Vetenskapsrådet.

Uppdaterad 2017-09-14

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av