Varför behövs registerforskning?

Varför behövs registerforskning?

Registerforskning kan vara till stor nytta, både för samhället i stort och för den enskilda individen. Registerbaserade undersökningar kan till exempel användas för att följa upp och utvärdera insatser i samhället. Lärdomar från sådan forskning kan utgöra kunskapsunderlag för bland annat politiska beslut och utvecklingsarbete inom exempelvis sjukvård och skola.

Det finns stora fördelar med att i forskningen kunna använda sig av de resurser som samhället redan skapat i form av nationella register inom en rad viktiga områden. En aspekt som har avgörande betydelse för forskning är studiematerialets omfattning. Stora datamaterial förbättrar ofta möjligheterna att hitta orsaker till varför ekonomiska och sociala förhållanden varierar i samhället och gör det möjligt att påvisa effekter av olika åtgärder, oavsett om det rör hälso- och sjukvård, socialtjänst eller ekonomiska ingripanden.

Filmen är framtagen av SINGS.*

Våra nationella befolkningsbaserade register som förts under lång tid kan möjliggöra detta. Registerhållarna kan ta fram stora mängder uppgifter ur registren istället för att forskaren ska samla in uppgifterna på nytt. Därmed kan registerforskning vara mer kostnadseffektiv och resultat omsättas i handling snabbare än annan forskning.

Inom området medicin och hälsa är den möjliga nyttan av registerforskning stor. Forskning och utvärdering behövs för att förbättra sjukvården och befolkningens hälsa. Register kan till exempel användas för att identifiera riskfaktorer för sjukdom och ohälsa i befolkningen, samt för att följa upp och utvärdera nytta och risker hos olika läkemedel och andra behandlingsformer, genom att statistiska samband undersöks i befintliga data. Möjligheten att följa samhällsförändringar över tid och i olika grupper har många fördelar. Med hjälp av register kan forskare se trender i samhället eller visa på om någon grupp i samhället har sämre möjligheter än majoriteten.

*) SINGS är en forskarskola inom registerbaserad forskning. SINGS finansieras inom ramen för SIMSAM, Swedish initiative for research on microdata in the social and medical sciences, som har stöd från Vetenskapsrådet.

Uppdaterad 2017-09-15

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av