Forskningsetik

Forskningsetik

Forskningsetiken har växt fram som en reaktion mot erfarenheter av och rapporter om oetisk och farlig forskning på människor. Det är nödvändigt att risker och skador minimeras. Forskaren är ansvarig för de människor han eller hon forskar på, både för deras välbefinnande och för den information om dem som samlas in.

Registerbaserad forskning aktualiserar etiska frågeställningar som är viktiga att känna till och beakta. Det handlar till stor del om avvägningar mellan den samhällsnytta som kan åstadkommas genom forskningen och individens rätt till personlig integritet. Allmänhetens förtroende är viktigt eftersom det är en förutsättning för att registerbaserad forskning och även annan forskning ska kunna bedrivas.

De etiska regler som gäller vid forskning utgår bland annat från internationella konventioner där principerna för etiken i forskning slås fast. Dessa konventioner har legat till grund för den lagstiftning som har utarbetats, både internationellt och nationellt. Svensk forskning omfattas både av internationella konventioner och internationell och nationell lagstiftning.

Regelverken syftar till att inte skada eller utsätta människor för onödiga risker när individer eller individuppgifter används i forskning. När det gäller registerbaserad forskning kretsar riskerna främst kring att uppgifter som registreras och används i forskning kan röjas, spridas och hamna i orätta händer. Därför är det centralt att data anonymiseras eller avidentifieras och att det finns strikta regler för sekretess och annat persondataskydd. Dock är det viktigt att notera att individer också kan skadas indirekt om lagar och regler som införs för att skydda människor hämmar forskningen. Framsteg i form av bättre metoder för prevention och behandling kan då försenas eller helt förhindras.

Uppdaterad 2017-10-06

Prenumerera på e-postuppdateringar

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

Kontakt

registerforskning@vr.se

Registerforskning.se drivs av