Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) innehåller data från det förebyggande arbetet mot cancer i livmoderhalsen (cervixcancer):

  • kallelser till screening
  • cellprovtagning cytologi
  • cellprovtagning humant papillomvirus (HPV)
  • uppföljande vävnadsprover (histopatologi)

Registret innehåller även en kopia av Befolkningsregistret vilket möjliggör att det går att relatera nyckeltal för screening till befolkningen som helhet.

Som Nationellt Kvalitetsregister får NKCx finansiering inom ramen för en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Nationella Kvalitetsregister. NKCx har certifieringsnivå 1.

På registrets hemsida finner du årsrapporter, information till patienter samt hur du gör för att forska på data från NKCx. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

Kontakt registerhållare: info@nkcx.se

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet):
Karolinska Universitetssjukhuset, på uppdrag av Region Stockholm

Registercentrum: Regionalt cancercentrum Väst (RCC Väst)

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT

Mer om NKCx på registrets webbplats

Mer om Nationella Kvalitetsregister

 

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Sverige Karolinska universitetssjukhuset 2021-01-19