Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg)

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett svenskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi, som sedan 2007 täcker all obesitaskirurgi i Sverige. Registret syftar till att ge ny kunskap kring sjukdomen obesitas och dess behandling. SOReg har en mycket hög täckningsgrad, eftersom samtliga opererande enheter i Sverige rapporterar till registret. I Norge finns sedan 2014 ett identiskt register med egen styrgrupp och databas.

SOReg drivs av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirugi (SFÖAK) och som Nationellt Kvalitetsregister får SOReg finansiering inom ramen för en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Nationella Kvalitetsregister. SOReg har certifieringsnivå 1.

På registrets hemsida finner du årsrapporter, patientinformation samt hur du gör för att forska på SORegs data. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

Kontakt med registerhållare och registerkoordinator: soreg@regionorebrolan.se

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndighet): Region Örebro län

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT

Mer om registret på SORegs webbplats

Mer om satsningen på Nationella Kvalitetsregister

 

Register Country Register holder Latest update
Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) Sverige Region Örebro län 2020-04-02